Pred 120 rokmi bola založená Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

Psychiatrická  liečebňa Samuela  Bluma  v Plešivci

...

Samuel Blum, podnikateľ  s  drevom , dňa 4.júla 1898 založil v Plešivci nadáciu,kto-rej venoval aj malý domček, čím položil základ ústavu,ktorý niesol potom jeho meno. 16. októbra toho istého roku bol ústav slávnostne otvorený pre10 slabomyseľných ži-dovských chlapcov. Riaditeľom ústavu sa stal  jeho syn Rudolf, ktorý predtým absol-voval viac ako rok a pol trvajúcu študijnú cestu do Budapešti, Švajčiarska a Nemec-ka, aby tam  študoval  moderné  trendy starostlivosti o slabomyseľných. Od  tej  doby ústav postupne  rástol a kontinuálne poskytuje zdravotnú starostlivosť psychicky chorým s určitými obmedzeniami počas 1. a 2. svetovej  vojny , a je  najstarším  zariade-ním  tohto druhu  na  Slovensku .                                                                                Prvou akciou pri príležitosti 120. výročia založenia Psychiatrickej liečebne Samuela  Bluma bol  zorganizovaný 4. júla  4. ročník Blumovho dňa, náplňou ktorého boli celo-denné športové , kultúrne i rekreačno – zábavné  aktivity pre  pacientov i zamestnan-cov  PL.  Súčasťou  bolo aj slávnostné a oficiálne otvorenie multifunkčného ihriska , ktorého vybudovanie bolo financované aj  z protidrogového fondu Ministerstva zdra-votníctva SR , na základe projektu „Podpora protidrogových aktivít 2017“, ktorý sa orientuje na prevenciu recidív po liečbe a na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti hlavne u pacientov závislých od psychoaktívnych látok.                                                 Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci získala 20 000 € z uvedeného pro-jektu Ministerstva zdravotníctva SR ,ďalších 37 000 € liečebňa uvoľnila z vlastných zdrojov, výstavba začala na jeseň 2017, ale pre už nevhodné teplotné pomery bola ukončená na jar t.r., s oficiálnym uvedením do prevádzky dňa 04.07.2018 v rámci 4. Blumovho dňa.

 

...

Psychiatrická  liečebňa Samuela  Bluma  v Plešivci

Back to top